Үлес қосу

Деректемелер

БИН

230540031272

Банктің атауы

АО «Банк ЦентрКредит»

Есеп айырысу шоты

ИИК
KZ148562203130509246 (KZT)
KZ588562203330509359 (RUB)
KZ208562203230509348 (USD)
KZ958562203230509356 (EUR)

БИК

KCJBKZKX

КБе

18 

КНП

119 

Kaspi арқылы үлес қосу